Oferta pracy na stanowisko referenta ds. płac

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Radwanice

ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. płac - 1 etat.

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne, finanse i rachunkowość, administracja lub osoba w trakcie studiów)

b) Oświadczenie o stanie zdrowia,

c) Oświadczenie o niekaralności,

d) Prawo jazdy kat. B,

e) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) Rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków.     

 

2. Wymagania dodatkowe :

a) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,                                                                                                                                                                      

b) Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i płac,

c) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office),

d) Znajomość programu PŁATNIK, VULCAN PŁACE,

e) Znajomość przepisów: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, ustawy o pracownikach samorządowych,

f) umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie bieżącej obsługi płacowej jednostek z wykorzystaniem programu płacowego,

- prowadzenie rozliczeń podatku VAT oraz sporządzanie zbiorczych deklaracji z jednostek, w tym naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców, naliczanie potraceń i pochodnych, sporządzanie list płac, prowadzenie wymaganej dokumentacji i ewidencji;

- sporządzanie przelewów bankowych z wynagrodzeń, składek, podatków i potraceń;

- prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń z ZUS, US, GUS, PPK,

- prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej wynagrodzeń,

- wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla pracowników.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny i życiorys (CV),

b) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,

c) kwestionariusz osobowy ogólnodostępny,

d) oświadczenia z pkt. 1 i 2 ,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Radwanice lub pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych Radwanice ( 59-160 Radwanice, ul. Szkolna 14) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. płac ” w terminie do dnia 06 maja 2024r. do godz. 14:00.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych Radwanice po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” -zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r., poz. 530 ).

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych

2023-02-02

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Radwanice ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych od 01 marca 2023r. w wymiarze - 1 etat-umowa na zastępstwo

Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Usług Wspólnych Radwanice
Data utworzenia:2022-06-23
Data publikacji:2022-06-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator BIP
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:416