Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Usług Wspólnych Radwanice zaprasza do składania ofert na dostawę produktów żywnościowych
do stołówek jednostek obsługiwanych tj.:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach, ul. Tenisowa 1 59-160 Radwanice

- Szkoła Podstawowa w Buczynie, Buczyna 17 59-160 Radwanice

 1. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Usług Wspólnych Radwanice

 1. Szkolna 14

59-160 Radwanice

tel. 76 8311 426

e-mail: sekretariat@cuw.radwanice.pl

 1. a) WYKONAWCY, należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie
 1. b) ZAMAWIAJĄCY, należy rozumieć Centrum Usług Wspólnych Radwanice oraz każdą odrębną jednostkę obsługiwaną przez Centrum Usług Wspólnych wymienioną w pkt. II zapytania ofertowego

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Nazwa zamówienia:

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do stołówek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia zawiera formularz cenowy poszczególnych grup towarowych stanowiący załącznik 1a-f - 2a-f do niniejszego zamówienia.

 1. a) Szkoła Podstawowa w Buczynie

 - 1a – artykuły spożywcze

 - 1b – mięso i wyroby

 - 1c – nabiał

 - 1d – pieczywo

 - 1e – produkty mrożone

 - 1f – warzywa i owoce

 1. b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach

 - 2a – artykuły spożywcze

 - 2b – mięso i wyroby

 - 2c – nabiał

 - 2d – pieczywo

 - 2e – produkty mrożone

 - 2f – warzywa i owoce

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 2. a) Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym gatunku, z długim terminem ważności do spożycia,
 3. b) poszczególne zamówienia będą składane telefonicznie, e-mailowo z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego

 

 1. c) wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do miejsc wskazanych przez Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy
 2. d) każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającego spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż., warzywa, owoce, jajka, mięso , wędliny itp.)
 3. e) Wykonawca dostarczać będzie żywność do Zamawiającego własnym środkiem transportu spełniającym warunki zgodne z zasadami GMP/GHP (do wglądu: dopuszczenie środka transportu do przewozu żywności) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych w godz. 6:00-6:30 lub innych ustalonych przez strony , w zależności od zamawianego asortymentu, następnego dnia po złożeniu zamówienia bezpośrednio do magazynu żywnościowego
 4. f) kierowcy wykonawcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną
 5. g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towar, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie w dniu dostawy. Wykonawca zobowiązuje się do jego odebrania lub wymiany na towar wolny od wad, maksymalnie w ciągu 2 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego i na własny koszt
 6. h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów:

 * jajka, przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacji dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust.3 ustawy z dnia 20.01.2004r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.)

* mięso i wędliny muszą być dostarczone w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa
i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami w jednym pojemniku. Mięso surowe przy każdej dostawie musi posiadać dokument HDI

* mrożonki mają być dostarczone w formie nie rozmrożonej.

 1. i) żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym
  z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP, i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności zgodnie z ISO 220000:2005, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. „w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań , jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
  w tych jednostkach”
 2. j) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności
  do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach
 3. k) artykuły spożywcze muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej:
  * dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikacje artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego

* Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru
i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawienie żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru bez ważnego dowodu dostawy, tj. ilości dostarczonego towaru (szt. lub kg), cen jednostkowych i wartości.

 1. l) Podane w formularzu cenowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia artykułów spożywczych względem ilości wskazanych w formularzu cenowym, z zachowaniem cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Ostateczne ilości będą wynikały z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy,
  z którym zostanie zawarta umowa nie będzie przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń
  z tego tytułu.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Od 01.09.2024r. do 31.08.2025r.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 1. Najważniejszym kryterium będzie najniższa cena brutto
 2. Każdy formularz cenowy – załącznik 1a-f -2a-f będzie oceniany oddzielnie.
 1. WYMAGANIA
 1. Oferta powinna zawierać cenę brutto.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:
 3. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 4. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 5. c) dysponują transportem do przewozu żywności (tych części, na które składają ofertę) odpowiadającymi HACCP
 6. d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zamówienia
 7. e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 8. f) należy uzupełnić oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej oferty.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Oferty należy sporządzić zgodnie z treścią formularza cenowego stanowiącej załącznik 1a-f -2a-f
  do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Złożone oferty na innym formularzu będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
 3. Złożenia formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
 4. Złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Złożenie załącznika nr 5 zgoda na przetwarzanie danych do niniejszego zamówienia.
 6. Oferta musi być napisana w języku polskim i popisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 7. Poprawki w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisująca ofertę.

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na wskazane konto w ciągu w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Faktury wystawione będą w następujący sposób:

 

Nabywca:     Radwanice GV

 1. Przemysłowa 17

                     59-160 Radwanice

                     NIP: 101-00-10-578

Odbiorca:     Dane Jednostki obsługiwanej przez CUW Radwanice

                  

 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych
  w Radwanicach ul. Szkolna 14 59-160 Radwanice wraz z oznaczeniem : „Oferta na dostawę produktów żywnościowych do Centrum Usług Wspólnych w Radwanicach”, w terminie do 15.07.2024r. godz.10:00.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.07.2024r. o godz. 10:00
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem jednego
  z wybranych komunikatorów: faksu, telefonu, poczty lub e-maila.
 1. DODATKOWE INFORMACJE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.
 2. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 3. Osoba do kontaktu: Justyna Podgórska tel. 76 8311 310.

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1a-f -2 a-f – formularz cenowy
  2. Załącznik nr 3 – formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 4– oświadczenie o spełnieniu warunków
  4. Załącznik nr 5 – zgoda na przetwarzanie danych
  5. Załącznik nr 6 – wzór umowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Usług Wspólnych Radwanice
Data utworzenia:2024-06-21
Data publikacji:2024-06-21
Osoba sporządzająca dokument:Arleta Wójcińska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator BIP
Liczba odwiedzin:71