Centrum Usług Wspólnych Radwanice

ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych

od 03 października 2022r. w wymiarze – 1 etat-umowa na zastępstwo

 1. Wymagania niezbędne
  a) Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, finanse i rachunkowość, administracja)
  b) Oświadczenie o stanie zdrowia,
  c) Oświadczenie o niekaralności,
  d) Prawo jazdy kat. B,
  e) Staż pracy – 3 lata na podobnym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe :
  a) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i płac,

c) Praktyczna znajomość obsługi komputera i bankowości elektronicznej, d) Znajomość programu PŁATNIK, VULCAN FINANSE, VULCAN PŁACE oraz

pakietu MS OFFICE,

e) Rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  – prowadzenie rachunkowości instytucji kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami,

prowadzenie rozliczeń podatku VAT oraz sporządzanie zbiorczych deklaracji z jednostek

obsługiwanych,
– rozliczanie finansowo-księgowe projektów pochodzących ze źródeł zewnętrznych,

sporządzanie list płac dla pracowników Centrum i jednostek obsługiwanych-rozliczanie

wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących tych pracowników,

– sporządzanie przelewów bankowych z wynagrodzeń, – prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń z ZUS, US, GUS, PPK, – prowadzenie sprawozdawczości finansowo- księgowej, – wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników Centrum i jednostek obsługiwanych.

 1. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny i życiorys (CV)
  b) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,
  c) kwestionariusz osobowy ogólnodostępny,
  d) oświadczenia z pkt. 1 i 2 ,
  e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Radwanice lub pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych Radwanice ( 59-160 Radwanice, ul. Szkolna 14) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. finansowo-księgowych w terminie do dnia 22 września 2022 r. do godz. 10:00.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych Radwanice po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” -zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ).